Skip to main content

Skogsvård – Våra tjänster

Svensk Skogsservice AB erbjuder skogsvårdstjänster med fokus på långsiktigt värdeskapande för skogsägare, där arbetet utförs av branschens mest kompetenta personal.

Röjning

Infrastruktur

Plantering

Plantor

Konsultation

Utbildning

Röjning

Röjningen är den kanske mest lönsamma åtgärden som kan göras på skogsinnehavet. En röjning som utförs i rätt tid genererar betydligt bättre ekonomi på kommande gallringar.

 • Vi erbjuder alla former av röjningar: plantröjningar, ungskogsröjningar, förröjningar, vitryggsröjningar och naturvårdsröjningar.
 • Vi utför även fällningsarbeten kring maskiner, mindre motormanuella gallringar och avancerad trädfällning.
 • Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade

Kontakta oss för mer information om röjning!

Öka avkastningen

Genom att röja din granskog kan du öka ditt netto med 26 % jämfört med om du hade lämnat skogen oröjd. Exemplet är från en bördig granmark. Vinsten i planterad tall är ännu högre. Röjning är den mest lönsamma åtgärd man kan göra i växande skog.

Källa: Skogsstyrelsen

Röjning är en av dina bästa investeringar i din skogsfastighet!

Svensk Skogsservice och dess personal har stort kunnande inom röjning. Vi har mångårig erfarenhet och 10-tusentals hektar bakom oss. Vi arbetar på ett proffsigt sätt med ett stort engagemang. All personal har SYN:s Gröna körkort eller motsvarande samt har genomgått Skogsskötselskolan. Vi kan erbjuda alla former av röjningar: plantröjningar, ungskogsröjningar, förröjningar, vitryggsröjningar och naturvårdsröjningar. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Därför röjer man!

Varje skogsmark kan producera en viss mängd virke per arealenhet, vilket kallas markens produktionsförmåga. I bestånd med luckor eller med lågt stamantal tas markens förmåga att producera virke inte helt till vara. I täta bestånd utnyttjas däremot markens produktionsförmåga mer fullständigt. I de täta bestånden konkurrerar träden emellertid om utrymmet och om markens näringsutbud. Träden blir då mindre grova och volymen/träd mindre än när stamantalet är lägre. Om kvaliteten är lika, är grova träd mer värdefulla än klena, eftersom de ger större andel timmer. Dessutom sjunker avverkningskostnaden för en viss virkeskvantitet när träden är grövre. Vid samma virkesvolym ger således bestånd med grova träd ett högre netto.

Vad vi påverkar

Vid röjning kan man påverka beståndets:

 • Trädslagsblandning
 • Stamantal
 • Kvalitet

Stamantal

Antalet träd som skall lämnas kvar vid röjning beror på:

 • Markens bonitet
 • Trädslag
 • Var i landet man befinner sig
 • Beståndets framtida skötsel

Trädslagsval

Vilken typ av bestånd man bör sträva efter på olika marker bestäms främst av boniteten, dvs. markens förmåga att producera virke. Den högsta produktionen får man med:

 • Tall på svaga marker
 • Barr blandbestånd på medelgoda marker
 • Gran på goda marker

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: jon@svenskskogsservice.se

Bildgalleri

Infrastruktur

Infrastrukturen i Sverige står inför stora förändrings- och förbättringsarbeten för att möta ökade krav från kunder och samhället. Detta genom nybyggnation, underhåll och upprustning av vägnät, järnvägsnät, kraftledningsnät och telefonnät.

Vi har kompetens att utföra alla former av skogliga arbeten kring infrastrukturnätet. Exempelvis kan vi utföra trädsäkringar, breddningar
och röjningar.

Vill du veta mer om infrastruktur?

Kontakta vår Infrastrukturchef:

Joakim Gustafsson

Telefon: 0534 – 669 26

E-post: joakim@svenskskogsservice.se

En väl fungerande infrastruktur är samhällets ryggrad.Vi är med och gör det möjligt!

Kraftledningar

Vi på Svensk Skogsservice har en lång tradition av att arbeta med underhåll av alla typer av ledningar. Vi har erfarenhet av allt från bottenröjning av stam-, region-, lokal- och telenät över hela Sverige och Norge till att vara projektledare för hela breddningsprojekt med skoglig värdering, markägarintrångsfrågor, bottenröjning samt kantträdsfällning. Vi har även stor erfarenhet av röjning och huggning före nedgrävning av olika former av kablar.

Vindkraft

Svensk Skogsservice har deltagit i vindkraftsprojekt där krav på bland annat ID06 har ställts. Under dessa projekt har vi bland annat bottenröjt före skogsmaskiner, röjt och fällt längs befintliga vägar som behövt breddas. Vi har även gått efter skogsmaskinerna där vi fällt och upparbetat större träd som inte kunnat fällas av aggregatet och där det varit svårframkommligt.

Väg

Under byggnationen av E6 genom Bohuslän hade vi förmånen att få vara med som en part. Vi röjde och högg från början till slutet av projektet då det gällt de skogliga bitarna. Några exempel på våra arbetsuppgifter under projektet:

 • Röjt före de arkeologiska utgrävningarna.
 • Röjt framför borrmaskinerna som undersökt grundvattenförhållandena.
 • Vi förröjde och högg i de nya väggatorna.

Svensk Skogsservice kan även erbjuda röjning, huggning längs med det befintliga vägnätet.

Järnväg

Vi har ambitioner att utveckla vår verksamhet ytterliga mot järnväg. Med den erfarenhet som Svensk Skogsservice har från många stora projekt längs med det övriga infrastrukturnätet är detta ett naturligt steg.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er!

VD & Infrastrukturchef

Joakim Gustafsson
Telefon: 0534 – 669 26
E-post: joakim@svenskskogsservice.se

Bildgalleri

Plantering

Plantering är ett effektivt och säkert sätt att återbeskoga avverkade arealer.

Vi kan erbjuda kompletta lösningar för plantering.
Vi ordnar allt ifrån markberedning, plantor, plantering, stängsling och efterbehandling av plantor mot snytbagge.

Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade

Vill du veta mer om Plantering?

Kontakta:

Jon Gustafsson

Telefon: 0534 669 21

Mobil: 076 135 08 01

E-post: jon@svenskskogsservice.se

Plantera din skogsfastighet för framtida avkastningar!

Det vanligaste sättet att anlägga ny skog är att plantera. Plantering är ett snabbare och säkrare sätt att få ny skog än sådd eller naturlig föryngring. I allmänhet bör du göra planteringen så fort som möjligt efter slutavverkningen för att minska konkurrensen från gräs, ormbunkar, hallon, m.m.

Vi på Svensk Skogsservice är experter på plantering och kan hjälpa dig till bästa resultat!

Kontakta oss för en första diskussion!

Planteringstidpunkt

Bästa tidpunkten för plantering är tidigt på våren direkt efter snösmältningen då tjälen gått ur marken. Gran kan man även plantera under hösten. I trakter med försommartorka kan höstplantering av gran ge ett bättre resultat än vårplantering. Täckrotsplantor kan man plantera något längre fram på försommaren än barrotsplantor.

Ordna en bra växtplats för plantan

Växtplatsen har mycket stor betydelse för plantans möjligheter att överleva och starta en god tillväxt. Plantan behöver ljus, värme och lagom med vatten. Skydda den mot konkurrens och insektsskador.

Markbehandling

Markberedning är den vanligaste formen av markbehandling. Markbehandling innebär att humustäcket avlägsnas så att mineraljorden kommer fram. Det finns olika former av markbehandling. Fläckmarkberedning, harvning och högläggning.

Markbehandling – Fördelar

 • Mera ljus och värme
 • Mindre risk för frostskador
 • Lättare att plantera
 • Lägre risk för konkurrens från vegetationen
 • Högre marktemperatur gynnar tillväxten
 • Mindre risk för snytbaggeskador

Kontakta oss för mer information om plantering!

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: jon@svenskskogsservice.se

Bildgalleri

Plantor

Vi på Svensk Skogsservice har lång erfarenhet av skogsvård och hjälper dig att få bästa resultat vid val av plantor.

Att välja plantor när du ska plantera är ingen vetenskap, men det hjälper till att ha erfarenhet och det kan vi på Svensk Skogsservice erbjuda. Oavsett om du vill ha en gran eller tallplanta, barrot eller täckrot, så kan vi erbjuda det. Kontakta oss för en diskussion så väljer vi ut det du behöver.

Behöver du plantor?

Kontakta: 

Kenneth Gustavsson

Mobil: 076 135 08 05

E-post: kenneth@svenskskogsservice.se

Plantor för framtida avkastningar!

Barrotsplantor

Barrotsplantor finns i olika åldrar och storlekar. En fördel är att man kan få kraftigare och större plantor som är lämpliga när risken för undervegetation är stor eller vid hjälpplantering.

 

OBS! Rotbeskär ej plantan för hårt och vattna upp plantorna före plantering.

Täckrotsplantor

Täckrotsplantor odlas oftast i hylsor eller fack av papper. Fördelar med denna typ av planta är att planteringen går snabbare och plantan har med sig matsäck genom rotklumpen så att den klarar ev. torka bättre.

 

OBS! Det krävs att marken är väl markberedd.

Markbehandling

Markberedning är den vanligaste formen av markbehandling. Markbehandling innebär att humustäcket avlägsnas så att mineraljorden kommer fram. Det finns olika former av markbehandling. Fläckmarkberedning, harvning och högläggning.

Markbehandling – Fördelar

 • Mera ljus och värme
 • Mindre risk för frostskador
 • Lättare att plantera
 • Lägre risk för konkurrens från vegetationen
 • Högre marktemperatur gynnar tillväxten
 • Mindre risk för snytbaggeskador

Kontakta oss för mer information om plantering!

Plantansvarig:

Kenneth Gustavsson
Mobil: 076 135 08 05
E-post: kenneth@svenskskogsservice.se

Konsultation

Svensk Skogsservice AB är även ett konsultföretag inom skog, natur och miljö.

Vi erbjuder många produkter och tjänster och har en mycket hög kompetens inom ett flertal verksamhetsområden, inklusive skogsbruksplanläggning, inventeringar, trädsäkring och breddning kring infrastrukturnätet.

Vi kan även hjälpa till med områden som rotpoststämpling, avverkningsplanering och avancerad bildtolkning.

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?

Ladda ner produktblad som PDF-fil:

Kontakta oss för mer information om Konsultation!

Konsultchef

Jon Gustafsson
Växel/Direkt: 0534 – 669 20 / 669 21
Mobil: 076 – 135 08 01
Email: jon@svenskskogsservice.se

Bildgalleri

Training

Svensk Skogsservice tillhandahåller ett flertal utbildningar.

Vår Sälj-, utbildnings- & kvalitetschef Sten Gustafsson som har över 13 års erfarenhet som skogsbrukslärare och instruktör har hand om våra utbildningar. Det är i huvudsak SYN’s utbildningar vi har.

Hör av er till Sten vid intresse av utbildningar. Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss för mer information om Utbildningar!

Sälj-,Utbildnings- & kvalitetschef
Sten Gustafsson
Telefon: 0534-669 22
Mobil: 076-135 08 02
E-post: sten@svenskskogsservice.se